Week9

              
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจจากการเรียนรู้เรื่องอาหารสู่ผู้อื่นได้ผ่านนิทรรศการอาหาร
Week9
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
(นิทรรศการอาหาร)
Key  Questions :
นักเรียนจะจัดนิทรรศการอาหารออกมาอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3 นี้
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเมนูอาหารที่จะถ่ายทอด
- Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ในการทำอาหารวันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะจัดนิทรรศการอาหารออกมาอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3 นี้
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนจัดอาหารให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อรับผิดงาน และหน้าที่ช่วยกันในการจัดนิทรรศการ
ใช้
นักเรียนแบ่งหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดนิทรรศการและจดลงในสมุดเพื่อเตรียมเป็นการบ้าน
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถามเพื่อทบทวน “นักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง และจะทำอย่างไรเพื่อให้นิทรรศการออกมาเรียบร้อยและสมบูรณ์”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองในการจัดนิทรรศการ
- ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการ
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผ่านนิทรรศการอาหารหน้าอาคารอนุบาล
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นิทรรศการครั้งนี้มีสิ่งไหนที่ดีแล้วบ้าง และสิ่งไหนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมอีก”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นิทรรศการครั้งนี้มีสิ่งไหนที่ดีแล้วบ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีแล้ว
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ดีแล้ว
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นิทรรศการครั้งนี้มีสิ่งไหนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมอีก”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนจัดอาหารให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นิทรรศการอาหาร
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด Quarter ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  การคิดสร้างสรรค์ละคร เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการสังเกตและการทำกิจกรรม
ระหว่างวันที่  21-25 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

วันจันทร์ที่  21 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา

เป้าหมาย
- เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว
- จินตนาการ
กิจกรรม: ขนนกหรรษา
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำขนนกมาให้เด็กดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนเห็นอะไรบ้าง? มีสีอะไรบ้าง?คล้ายกับอะไรบ้าง? มีส่วนประกอบอะไรบ้าง?
- ครูเลือกคนที่น่ารักมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน โดยแจกอุปกรณ์ ขนนกคนละ 1 อัน กระดาษสีครึ่งวงกลมคนละ 1 ใบ  
- ครูให้นักเรียนต่อเติมภาพจากขนนกตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า นักเรียนแปลงร่างขนนกเป็นรูปอะไรบ้าง? สัตว์ที่มีขนมีสัตว์อะไรบ้าง?กินอะไรเป็นอาหาร
- ครูให้คนที่น่ารักมาเก็บอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน
ขั้นสรุป :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ขนนก
-กาวสองหน้า
-กระดาษสีครึ่ง A 4 
ภาพประกอบจิตศึกษา

มอบพลังความรักให้พี่หัวใจของเราชนกัน

ภาพกิจกรรม จิตศึกษา
กิจกรรม PBL แบ่งกลุ่มการทำเมนูอาหาร 4 กลุ่ม มีเมนู ส้มตำ  น้ำพริกอ่อง  น้ำสมุนไพร ข้าวต้มมัด นักเรียนและครูช่วยร่วมกันบอกอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้าง ขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
คุณครูให้แต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำเมนูอาหารของแต่ละกลุ่ม เขียนใบอุปกรณ์และวิธีการทำใส่กระดาษของตนเองนักเรียนตั้งใจมากค่ะ

กิจกรรม PBL 

คุณครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหน่วย กินเป็น อยู่เป็น ใน Q .3 ว่าในแต่ละ week  มีทั้งหมด 9  week 


นักเรียนทามใบงานสรุป Q.3 นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมมากค่ะ

วันอังคารที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
- จดจ่อ
- สมาธิ
- กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง
-เรียนรู้เรื่องสี
-พยัญชนะไทย
กิจกรรม: พยัญชนะหรรษา
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่าขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้งสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแนะนำอุปกรณ์ใช้คำถามกระตุ้นการคิด ว่าเห็นอะไรบ้าง/คล้ายกับอะไร/มีสีอะไรบ้าง? พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- ครูแจกอุปกรณ์โดยการรับ
ส่ง และรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม ครูแจกพยัญชนะให้นักเรียนเลือกตัวที่นักเรียนคนละ 1 ตัว สีเมจิกคนละ 1
ด้าม
- ครูเตรียมกระดาษที่มีตัวพยัญชนะ ก- ฮ แล้วนำออกมาวางที่กลางห้อง
 - ครูเชิญคนที่น่ารักออกมาเอาตัวพยัญชนะที่ได้นำมาว่างให้ตรงกับตัวพยัญชนะที่นักเรียนได้แล้วเขียนต่อเติมเป็นคำหรือเป็นรูปภาพกับตัวอักษรภาษาไทยที่นักเรียนได้
-คุณครูพานักเรียนสะกดคำแต่ละคำที่นักเรียนเติมจนครบทุกคำ
-พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
ขั้นสรุป :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน           
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีตัวพยัญชนะภาษาไทย
-ตัวพยัญชนะภาษาไทย ก-
- สีเมจิก
 ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษามอบพลังความรักให้พี่หัวใจเราชนกัน

เข้าสู่กิจกรรม PBL


นักเรียนซ้อมนำเสนอเมนูอาหารของแต่ละกลุ่ม นักเรียนตั้งใจนำเสนอมากค่ะ

วิชาภาษาอังกฤษ
วิชา ภาษาอังกฤษ คุณครูสรุปปิด Q.3 นักเรียนตั้งใจมากค่ะ

วันพุธที่ 23 เดือน ธันวาคม พ .ศ 2558
เป้าหมาย
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง

กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
Brain Gym : กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง และแตะอวัยวะโดยให้นักเรียนนับต่อจากครู 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนตั้งแต่เลขที่
11-20 นำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ภาพประกอบจิตศึกษากิจกรรม PBL 

นักเรียนซ้อมนำเสนอเมนูอาหารของแต่ละกลุ่ม นักเรียนตั้งใจนำเสนอมากค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เคารพสิทธิกันและกัน

กิจกรรม: ไดโนเสาร์พาสนุก
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่าสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีลักษณะอย่างไร/คล้ายกับอะไร
-ครูแจกอุปกรณ์ ครูเชิญคนที่น่ารัก/คนที่ส่งสัญญาณความพร้อม มารับอุปกรณ์กับคุณครู โดยคุณครูจะให้กระดาษที่มีรูปโดโนเสาร์คนละ 1 แผ่น สีไม้คนละ 1 แท่ง
– ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า  ไดโนเสาร์ที่นักเรียนได้มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง/เหมือนสัตว์ชนิดไหนบ้าง/กินไรเป็นอาหาร/อาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง
-คุณครูเชิญคนที่น่ารักเอาอุปกรณ์มาเก็บกับคุณครูทีละคน
ขั้นสรุป :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน           
สื่อ/อุปกรณ์ 
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษรูปไดโนเสาร์
- สีไม้
ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรม PBL 
นักเรียนทำเมนูอาหารเตรียมจัดนิทรรศการในวันศุกร์ นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมเตรียมเมนูอาหารและนักเรียนตั้งใจทำอาหารมากค่ะ

วันศุกร์ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

 วันนี้จัดนิทรรศการ สรุป Q . 3

หน่วย  กินเป็น อยู่เป็น
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเมนูอาหารของกลุ่มตัวเองได้ซุปเปอรืยอดเยี่ยมเลยค่ะ และนักเรียนก็ให้พี่ๆ

น้องๆมาชิมการทำเมนูอาหารที่นักเรียนช่วยกันทำค่ะ มมีเมนู ส้มตำ น้ำพริกอ่อง ข้าวต้มมัด น้ำสมุนไพร 

นักเรียนร่วมชิมเมนูอาหารแต่ละเมนูอย่างเอร็ดอร่อย และนักเรียนก็ช่วยกันเก็บสถานที่ เก็บแก้ว  เก็บงาน

มาล้างซุปเปอร์ยอดเยียมมากค่ะ


สรุปสิ่งที่ได้รับใน สัปดาห์ที่ 9  Q.3 

ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ก็เรียนรู้ที่จะมีความมั่นใจในการ

ทำกิจกรรม และในการทำงานมากขึ้น และได้เรียนรู้การสอน วิชา ภาษาไทยได้ฝึกการสอนวิชาภาษา

ไทยได้รู้ว่าการสอนนักเรียนนั้นไม่ได้ง่ายเลยค่ะเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนนรู้สิ่งที่เราไม่รู้ 

และต้องมั่นแสวงหาความรู้ตลอดเวลา  ต้องหาความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ และการที่เราได้เรียนรู้

ว่าการเป็นครูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคำ กับคำนี้  และได้รู้การเป็นครูต้องมีความอดทน อดกลั้น เสียสละ 

และก็ได้เรียนรู้ว่าการทำแผน PBL นั้นว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวันว่าต้อง

มีภาระงานอะไรบ้างที่ต้องเตรียมให้นักเรียนในแต่ละสัปดาห์ และได้เรียนรู้การทำอาหารกับผู้ปกครอง ผู้

ปกครองก็จะแนะนำการทำเมนูอาหารแต่ละเมนูที่นักเรียนทำในแต่ละเมนู และได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้

ปกครองมากขึ้นค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น