Week5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายพืชผักที่เก็บมาโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากพืชได้หลากหลายเมนูโดยวัตถุดิบที่มีทั้งหมด
Week5
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
อาหารจากพืช
Key  Questions :
- จากพืชผักที่นักเรียนเลือกเก็บมามีชื่อว่าอะไร /มีลักษณะอย่างไร /เก็บมาจากที่ไหน /มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- นักเรียนจะนำผักทุกอย่างที่เราเก็บมาทำเป็นอาหาร 1 อย่าง แล้วจะทำอะไรได้บ้าง? (ผักบุ้ง ผักกรูด บวบ ฝักทอง โสม )
- นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนผสมอะไรอีกที่ใช้ในการทำอาหารของตนเอง?
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารของนักเรียนมีอะไรบ้าง/ใครจะช่วยเตรียมได้บ้าง
?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบที่มี
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- พืชผักภายในโรงเรียน
- บริเวณภายในโรงเรียน
- อุปกรณ์ทำอาหาร

วันจันทร์ 1 ชั่งโมง
ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจบริเวณรอบๆครัวใหญ่ของโรงเรียน เพื่อสำรวจพืชผักที่จะนำกลับมาทำเป็นอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "พืชผักต่างๆเหล่านี้นำมาทำอาหารอะไรได้บ้าง"
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำผักต่างๆมาทำเป็นอาหาร
- ครูพานักเรียนเลือกเก็บผักที่ต้องการ
(ผักบุ้ง ผักกรูด บวบ ฝักทอง โสม )
- ครูและนักเรียนช่วยกันล้างทำความสะอาดพืชผักที่เก็บมาจากครัวใหญ่
วันอังคาร 1 ชั่วโมง

ชง
ครูตั้งคำถามจากสิ่งที่เก็บมา “จากพืชผักที่นักเรียนเลือกเก็บมามีชื่อว่าอะไร /มีลักษณะอย่างไร /เก็บมาจากที่ไหน /มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”


เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของพืชผักที่เก็บมาทั้งหมด
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำผักทุกอย่างที่เราเก็บมาทำเป็นอาหาร
1 อย่าง แล้วจะทำอะไรได้บ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูอาหารที่สามารถรวมพืชผักทั้งหมดมาทำเป็นอาหาร 1 อย่างได้
ใช้
- นักเรียนวาดภาพและเขียนชื่อของพืชผักที่เก็บมาลงในสมุด
- นักเรียนกลับไปสอบถามคุณแม่หรือผู้ปกครองที่บ้านว่าผักทั้งหมดสามารถนำมาทำอาหาร 1 อย่างแล้วจะทำอะไรได้บ้าง

วันพุธ
1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะนำผักทุกอย่างที่เราเก็บมาทำเป็นอาหาร 1 อย่าง แล้วจะทำอะไรได้บ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำผักทั้งหมดไปทำอาหาร 1 อย่างร่วมกัน เพื่อจะทำอาหาร โดยแบ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันพฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนเขียนอุปกรณ์ที่ต้องรับผิดชอบนำมาในวันพุธลงในสมุดของตนเอง เพื่อเตรียมเป็นการบ้าน
วันพฤหัสดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทำอาหารจากผักที่มีอยู่และ วัตถุดิบที่เตรียมมาเพิ่มเติมเป็น 4 กลุ่มๆละ 5 คน
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอาหารที่ทำขึ้นทั้ง 4 กลุ่ม กลิ่น รสชาติ และส่วนผสม
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปการทำอาหารเป็นกลุ่ม
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 5 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นำเสนอชิ้นงานเป็นกลุ่ม
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำผักต่างๆมาทำเป็นอาหาร
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของพืชผักที่เก็บมาทั้งหมด
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูอาหารที่สามารถรวมพืชผักทั้งหมดมาทำเป็นอาหาร
1 อย่างได้
- ประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่เก็บมาเป็นกลุ่ม
ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนชื่อพืชผักที่เก็บมาจากครัวใหญ่
- สรุปการทำอาหารเมนูจากพืช
ความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายพืชผักที่เก็บมาโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากสัตว์ได้หลากหลายเมนูโดยวัตถุดิบที่มีทั้งหมดได้
ทักษะ
:
- สมารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยรู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเอง
- สามารถออกแบบและวางแผนเมนูง่ายๆจากวัตถุดิบที่มี             
- สามารถนำเสนอชิ้นงานให้ครู และเพื่อนๆเข้าใจได้
- มีความสุขกับการเรียนรู้
- สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางกายบอกลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ ของพืชผักที่เรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
การสังเกตและทำกิจกรรม Q . 3

ระหว่างวันที่  23-27  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2558


วันจันทร์ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ  2558

กิจกรรมจิตศึกษา

เป้าหมาย
-ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- สร้างสรรค์
- จินตนาการ
กิจกรรม: ข้าวมหัศจรรย์
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าในเรื่องที่ขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การร่วมทำกิจกรรมอย่างตั้งใจในตลอดทั้งวัน
-Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นอย่างไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์คือเมล็ดข้าว คนละ
1 5 ถ้วย  แจกกระดาษ A 4 คนละ 1 ใบ คุณครูให้นักเรียนคนที่น่ารักมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน
 - คุณครูให้นักเรียนเทเมล็ดข้างลงไปในกระดาษ A 4 แล้วในนักเรียนแปรงร่างเมล็ดข้าวเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นภาพตามจินตนาการ แล้วนำเสนอร่วมกัน
-คุณครูใช้คำถามว่าแปรงร่างเมล็ดข้าวเป็นรูปอะไร/เพราะเหตุใด/รู้สึกอย่างไร
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เมล็ดข้าว
-กระดาษ A 4 สีเขียว

ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษาอุปกรณ์ทำกิจกรรมจิตศึกษาผลงานกิจกรรมจิตศึกษา
เข้าสู่กิจกรรม PBL 

คุณครูและเด็กสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าให้ไปสำรวจผักที่บ้านพี่มัธยม โดยคุณครูบอกให้นักเรียนไปตามหาผักที่คุณครูให้โจทย์ มีผัก ใบแมงผัก โสม ผักบุ้ง แปะตำปึง นักเรียนตั้งใจหาผักที่คุณครูให้โจทย์อย่างตั้งใจ ให้ซุปเปอร์ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับผักที่นักเรียนเก็บมา ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง


ทานอาหารว่าง (  ผลไม้ ละมุดหวานๆ ค่ะ)

วิชา ภาษาไทย

อ่าน นิทานภูเขากับต้นไม้
คุณครูให้นักเรียนวาดรูปตามเรื่องราวของนิทาน ภูเขากับต้นไม้ โดยคุณครูนักเรียนคู่กัน 2 คน นักเรียนตั้งใจมากค่ะ

วิชา คณิตศาสตร์
นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมมากค่ะ


ใบงานคณิตศาสตร์


วันอังคารที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
-สี- จินตนาการ
- ฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย
-จินตนาการ 

กิจกรรม: พยัญชนะแสนสนุก

ขั้นเตรียม:

-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าในเรื่องที่ขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การร่วมทำกิจกรรมอย่างตั้งใจในตลอดทั้งวัน
-Brain Gym โดยใช้งูใหญ่กับสุนัขจิ๊กจอก 10 ครั้ง โดยให้ และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :

- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เห็นสีอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงคำว่าอะไร”

- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียน

- ครูให้จะสะกดพยัญชนะภาษาไทยให้นักเรียนฟังก่อน หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนอ่านตาม
- คุณครูให้นักเรียน โดยคุณครูจะเลือกตนที่น่ารักสะกดอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง เช่น คำว่า สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีชมพู

ขั้นจบ :

- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน

- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน

สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- พยัญชนะภาษาไทย

ภาพกิจกรรมจิตศึกษา


เข้าสู่กิจกรรม PBL 

คุณครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผักที่นักเรียนช่วยกันเก็บมาและให้นักเรียนชิมว่าผักที่นักเรียนเก็บมาว่ามีรสชาติอย่างไรบ้าง คุณครูก็ให้นักเรียนทำใบงานนักเรียนตั้งใจมากค่ะ

วิชา  คณิตศาตร์

คุณครูสอนนักเรียนเรื่อง ครอบครัวตัวเลข 15 นักเรียนจะเขียน 1-15 แล้ววาดภาพประกอบให้เท่ากับตัวเลขนั้น นักเรียนตั้งใจมากค่ะ


วิชา ภาษาไทย
 ผู้ใหญ่ใจดีมาสอนนักเรียนค่ะ 

เล่านิทาน หมาป่ากับแกะ

ให้นักเรียนเกี่ยวกับกับคำศัพท์ที่อยู่ในเนื่อเรื่องหมาป่ากับแกะ

นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมมากค่ะ

วันพุธที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา 
เป้าหมาย
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเอง


กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่าแตะร่างกาย 20 ครั้ง โดนนักเรียนจะนับต่อคุณครู
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนเลขที่
1-10 ออกมานำท่าโยคะคนละ 1 ท่า เริ่มตั้งแต่ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นจบ
:
 - Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน

- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน

สื่อ/อุปกรณ์

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง

ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษากิจกรรม  PBL เลือกเมนูอาหารที่นักเรียนอยากทำ เมนูจากผักที่นักเรียนไปเก็บ
วิชา คณิตศาสตร์คุณครูสอนเรื่อง ครอบครัวตัวเลข 14 นักเรียนตั้งใจมากค่ะ

วันพุธที่ 25 เป็นวันลอยกระทง คุณครูพานักเรียนทำกระทง
นักเรียนตั้งใจทำกระทงมากค่ะ

วันพฤหัสที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2558

กิจกรรมสุนทรียะ
ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมจิตศึกษา

เป้าหมาย
- ฝึกสมาธิจดจ่อ
- สร้างสรรค์
-จินตนาการ
กิจกรรม: ศิลปะจากกล่องนม
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าในเรื่องที่ขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลตัวเอง เป็นคนที่รู้เวลา ตั้งใจทำกิจกรรมในตลอดทั้งวัน
-Brain Gym โดยใช้งูใหญ่กับสุนัขจิ๊กจอก 10 ครั้ง โดยให้ และใช้กระดาษกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร /มีสีอะไรบ้าง/ใช้ทำอะไรไม่ได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนกล่องนมคนละ
1 กล่อง กระดาษสีคนละ 2 แผ่น แผ่นใหญ่ 1 แผ่นเล็ก 1
แผ่น สีเมจิกคนละ 1 แท่ง กรรไกรคนละ 1 ด้าม โดยคุณครูจะให้นักเรียนคนที่น่ารัก คนทียอดเยี่ยม คนที่รู้เวลา ออกมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน
- คุณครูก็ให้นักเรียนออกแบบศิลปะจากกล่องนมว่าจะสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นรูปอะไร เช่น รูปสัตว์ต่างๆ รูปสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
-คุณครูใช้คำถามว่า นักเรียนสร้างสรรค์กล่องนมเป็นรูปอะไร/เพราะเหตุใด/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง/นำไปมอบให้ใคร
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กล่องนม
-กระดาษสี
-สีเมจิก
-กรรไกร
-กาว
นักเรียนและครูร่วมกันโชว์ผลงาน

วิชา ภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนระบายสีใบงานนักเรียนตั้งใจทำงานมากค่ะ ยอดเยี่ยมมากค่ะ

เข้าสู่กิจกรรม PBL

นักเรียนทำเมนู ผัดผักบุ้ง  ผัดเห็ดใส่ใบแมงลัก  ผักชุปแป้งทอด โดยมีผู้ปกครองมาช่วยนักเรียนทำเมนูด้วยค่ะ นักเรียนตั้งใจทำเมนูที่กลุ่มตัวเองได้รับผิดชอบค่ะ

ทำอาหารเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนได้ชิมเมนูที่ตนเองทำและเพื่อนทำ นักเรียนก็ชิมพร้อมบอกรสชาติคุณครูและเพื่อนว่ามีรสชาติอย่างไรบ้าง นักเรียนภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเมนูอาหารที่นักเรียนได้ทำเอง

วันศุกร์ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2558


กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
- มีสติ
- คิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆกับตัวเอง

- คิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
กิจกรรม : เล่าไปปั้นไป
ขั้นนำ
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าในเรื่องที่ขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น ตั้งใจทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน
-Brain Gym โดยใช้งูใหญ่กับสุนัขจิ๊กจอก 10 ครั้ง โดยให้ และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร เหมือนหรือต่างกับตัวเราอย่างไร/คล้ายกับอะไร/นำไปใช้เป็นอะไรได้บ้าง”
-ครูสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
 -คุณครูแจกอุปกรณ์ดินน้ำคนละ 1 ก้อน โดยคุณครูจะเชิญคนที่น่ารักมารับกับครู
- ครูเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไข่ คุณครูก็จะให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันไปพร้อมกับคุณครูในขณะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไข่
-คุณครูก็ให้นักเรียนนำไข่ที่ตนเองปั้นมาต่อรวมกันเป็นเรื่องราวที่กลางห้อง จนครบทุกคน
- คุณครูใช้คำถาม นักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับไข่ว่าอย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันคิด
ขั้นจบ:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษาเข้าสู่กิจกรรม PBL
กิจกรรม PBL  คุณครูให้นักเรียนนำเสนอเรื่องที่ทำเมนูอาหารในสัปดาห์นี้เป็นกลุ่ม

วิชา ภาษาไทย
คุณครูให้นักเรียนระบายสีใบไม้พร้อมเขียนคำศัพท์ในนิทานเรื่่องภูเขากับต้นไม้
คุณครูให้นักเรียนทำใบงาน ครอบครัวตัวเลข 15 ตั้งใจทำกิจกรรมมากค่ะ


สิ่งที่ได้เรียนรู้และได้รับในสัปดาห์ที่ 5 

สัปดาห์นี้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนตอนนักเรียน เข้าสู่กิจกรรม PBL ก็ได้เรียนรู้ของคุณครูว่ามีวิธีการ

สอนอย่างไร มีแนวทางไหนที่จะนำบทเรียนมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรบ้างในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์

คุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับอาหารที่ทำจากผัก นักเรียนที่ไม่เคยกินผักก็ได้กินผัก เพราะคุณครูก็จะเสริมแรง

ให้นักเรียนโดยการบอกกับนักเรียนว่า ผักมีประโยชน์อะไรบ้างนะ แล้วถ้านักเรียนไม่กินผักนักเรียนจะเป็น

อย่างไรบ้าง นักเรียนก็จะตอบว่า ถ้าไม่กินผักก็ไม่แข็งแรง กินผักแล้วทำให้ขับถ่ายง่าย และคุณครูก็ได้ให้

เด็กได้เลือกเมนูที่จะทำเกี่ยวกับผักโดยคุณครูก็จะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านว่านักเรียนจะทำเมนูอะไร

เกี่ยวกับผัก คุณครูก็จะให้นักเรียนบอกชื่อเมนูที่นักเรียนสนใจ นักเรีนนก็ได้เสนอเมนูอาหารที่ทำจากผัก 

มีเมนู ผัดผักบุ้ง ผัดเห็ดใส่ใบแมงลัก ผักชุปแป้งทอด คุณครูก็จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และก็ให้นักเรียนเลือก

ว่าจะทำเมนูไหน จากนั้นก็ให้เด็กได้เตรียมอุปกรณ์มาทำเมนูเป็นกลุ่ม และนักเรียนก็ได้ลงมือทำเมนู

อาหารเป็นกลุ่ม นักเรียนตั้งใจมากค่ะ เพราะนักเรียนจะภูมิใจมากที่ได้ทำอาหารด้วยตนเอง นักเรียนมีน

ความพยายามมากที่ได้ทำและได้ตั้งใจทำมากค่ะ คุณครูก็ได้เรียนรู้กับผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ และก็ได้

เรียนรู้อะไรมากขึ้นมากกว่าเดิมมากค่่ะ ได้เรียนรุ้ที่จะลงมือทำด้วยตนเอง มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

และกล้าแสดงออกมากขึ้นมาก จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น