Week8

             
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำของว่างจากข้าวได้หลากหลาย
Week8
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
ของว่างจากข้าว
Key  Questions :
- ข้าวแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร / มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกับพืชชนิดอื่นอย่างไร?
- นักเรียนจะนำข้าวมาทำเป็นอาหารอะไรได้บ้าง
- นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนผสมอะไรอีกที่ใช้ในการทำอาหารของตนเอง?
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารของนักเรียนมีอะไรบ้าง/ใครจะช่วยเตรียมได้บ้าง
?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบที่มี
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ข้าว
- อุปกรณ์ในการทำอาหารจากข้าว


วันจันทร์ 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “
นักเรียนจะนำข้าวแต่ละชนิดไปทำของว่างอะไรได้บ้าง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำของว่าง
- นักเรียนกลับไปสอบถามผู้ปกครองว่าสามารถนำข้าวแต่ละชนิดไปทำของว่างอะไรได้บ้าง
วันอังคาร 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะทำของว่างจากข้าวแต่ละชนิดอย่างไร”
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำของว่าง เมนูต่างๆ เพื่อเลือกมาทำ
- นักเรียนกลับไปสอบถามผู้ปกครองว่าข้าวแต่ละอย่างสามารถนำมาทำของว่างอะไรได้บ้าง
วันพุธ 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ข้าวแต่ละอย่างสามารถนำมาทำของว่างอะไรได้บ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำของว่างจากข้าวแต่ละชนิด
ใช้
นักเรียนแบ่งกันรับผิดชอบนำอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำของว่าง แล้วเขียนลงในสมุด เพื่อนำไปเตรียมเป็นการบ้าน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่งโมง
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทำของว่างจากข้าวตามที่วางแผนไว้เป็นกลุ่ม จำนวน
3 กลุ่มๆละ 6-7 คน
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสรุปการทำของว่างจากข้าว
ใช้
- นักเรียนสรุปการทำของว่างเป็นกลุ่ม และนำเสนอชิ้นงานร่วมกัน
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 8 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นำเสนอชิ้นงานเป็นรายบุคคล
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวมาทำเป็นของว่าง
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูของว่างที่ทำจากข้าว
- ประกอบของว่างจากข้าว
ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนชื่อเมล็ดข้าว
- สรุปการทำของว่างจากข้าว
ความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำของว่างจากข้าวได้หลากหลาย
ทักษะ
:
- สมารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยรู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเอง
- สามารถออกแบบและวางแผนเมนูง่ายๆจากข้าวได้                   
- สามารถนำเสนอชิ้นงานให้ครู และเพื่อนๆเข้าใจได้
- มีความสุขกับการเรียนรู้
- สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางกายบอกลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ ของข้าวได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

การสังเกตและกาทำกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ 2558 

วันจันทร์ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย

- กำกับสติ
- จดจ่อ
-จินตนาการ
-สร้างสรรค์กิจกรรม: ถั่ววิเศษ
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยตั้งคำถามว่าเห็นอะไร/มีลักษณะอย่างไรบ้าง/เอาไปทำอะไรได้บ้าง

 - ครูแจกอุปกรณ์โดยคุณครูจะเชิญคนที่น่ารักออกรับอุปกรณ์กับคุณครู ถั่วคนละ 1 กำมือ ถ้วยโฟมคนละ 1 ถ้วย กระดาษ A 4 สีชมพู่คนละ 1 แผ่น
 - ครูให้นักเรียนนำถั่วเทลงในกระดาษ แล้วให้นักเรียนแปลงร่างถั่วให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการ
- จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนแปลงร่างถั่วเป็นรูปอะไร/รู้สึกอย่างไรบ้าง/เพราะเหตุใด?
-คุณครูเชิญคนที่น่ารักมาเก็บอุปกรณ์กับคุณครูจนครบทุกคน
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน      
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ถั่ว
-ถ้วยโฟม
-กระดาษ A 4 สีชมพู่
      ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษา


เข้าสู่ PBL 


ให้นักเรียนนำเสนอการทำอาหารในสัปดาห์ที่ 7

เรียนวิชา คณิตศาสตร์
ครอบครัวตัวเลข 18
วันอังคารที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
- เชื่อมโยงความเข้าใจรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง รูปร่างเรขาคณิต
กิจกรรม: พยัญชนะแสนสนุก
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำตัวอักษรพยัญชนะไทยมาให้เด็กดู
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร? นักเรียนคิดว่าพยัญชนะตัวอะไร/มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้าง? และมีอะไรบ้างที่คล้ายตัวพยัญชนะที่คุณครูถามเช่น ก ข ค ง เป็นต้น
- ครูแจกอุปกรณ์อุปกรณ์กระดาษที่มีตัวอักษรอยู่ตรงกลางและแยกเป็นวงกลม 4 วงคนละ 1 แผ่น
-คุณครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพต่อเติมภาพจากวงกลมและต้องให้สัมพันธ์กันกับตัวพยัญชนะที่ครูกำหนดให้ในกระดาษเช่น ได้ จ ก็เขียนว่า จาน หรือวาดรูปเป็นรูปจาน
-คุณครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิดว่า นักเรียนได้ตัวอักษรอะไร และได้เติมเป็นคำว่าอะไร/หรือเติมเป็นรูปอะไรบ้าง
 - พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
 ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน  
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีรูปวงกลมและมีตัวพยัญชนะไทยอยู่ตรงกลาง
-สีเมจิก
          ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษา

เข้าสู่ PBL 


เรียนวิชา ภาษาไทย

เขียนคำศัพท์นิทาน พระราชาบนดาวสีเขียว และอ่านให้คุณครูฟังที่ละคน

เรียนวิชา ภาษาอังกฤษวันพุธที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเอง

 กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม:
Brain Gym : กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง และพี่เรณูกับพี่ก่อหญ้า 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียน ตั้งแต่เลขที่ 11-20 ออกมาพาเพื่อนทำท่าโยคะโดยคุณครูจะช่วยเสริมและแนะนำท่าไปพร้อมๆกับนักเรียน ขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ
- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
- Body scan นอนเป็นท่าปลาดาว
 ขั้นจบ :

- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน   
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
         

ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษา
เข้าสุ่ PBL

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
-จินตนาการ
-สี
กิจกรรม: ม้วนกระดาษ
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่าขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้งสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแนะนำอุปกรณ์และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /มีสีอะไรบ้าง ภาษาอังกฤษ /คล้ายกับอะไร/เอาไปใช้อะไรได้บ้าง”

- ครูแจกอุปกรณ์กระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นเล็กคนละ 1 แผ่น กาวคนละ 1 ฝาน้ำอัดลม กระดาษสีตัดเป็นเส้นยาว คนละ 4 แผ่น โดยให้นักเรียนส่งต่อ รับ – ส่งโดยการรับของจากเพื่อนก้มหัวลงและรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนนำกระดาษที่ได้มาม้วนเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนม้วนพี่กระดาษเป็นรูปอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไร/มอบสิ่งนี้ให้กับใคร
- พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
 ขั้นจบ :

- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน    
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ สี่เหลี่ยมแผ่นเล็ก
-กาว
-กระดาษตัดเป็นเส้น

ภาพกิจกรรมจิตศึกษา
มอบพลังความรัก


 PBL  ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำ เมนูอาหาร ว่างจากข้าว ข้าวเหนียวลำใย ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวปิ้ง
วิชา คณิตศาสตร์
ครอบครัวตัวเลข 20

เรียนวิชา ภาษาอังกฤษวันศุกร์ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
- กำกับสติ
- จินตนาการ
กิจกรรม: เรื่องเล่าจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1-10 ครั้ง ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 
ขั้นกิจกรรม:
- เล่าเรื่องธรรมชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชไร่นาสวนผสมเลี้ยงสัตว์

 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้จักต้นไม้อะไรบ้าง? ดอกไม้อะไรบ้าง?สัตว์ชนิดไหนบ้าง?ผลไม้ชนิดไหนบ้าง? เคยเจอที่ไหน? แล้วจะมอบดอกไม้ให้ใคร?
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน            
 สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าจากธรรมชาติ

ภาพกิจกรรมจิตศึกษา

 เข้าสู่ PBL 
นำเสนออุปกรณ์การทำ ขั้นตอนการทำเมนูอาหารว่างว่ามีอะไรบ้างคุณครูให้นักเรียนนำเสนอเป็นรายบุคคล


เรียนวิชา ภาษาไทย 

เรียน เขียนคำศัพท์จากนิทาน เรื่องเด็กชายกับดวงดาว
นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมมากค่ะ

ใบงาน PBLใบงาน คณิตศาสตร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้

       วันจันทร์นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำอาหาร ในสัปดาห์ที่ 7 โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มีหัวข้อการนำเสนอดังนี้ ทำเมนูของว่างอะไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง และมีขั้นตอนทำอย่างไร ผลที่ได้รสชาติเป็นอย่างไร ครูให้เวลานักเรียนแบ่งหน้าที่ และร่วมกันซ้อมการนำเสนอ สำหรับการนำเสนอพี่ อ. 2 จะพูดเสียงเบาไม่มั่นใจในตัวเอง
     วันอังคารมาครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนเคยรับประทานของว่างที่ทำจากข้าวมีอะไรบ้าง ครูและนักเรียนก็จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากสิ่งที่นักเรียนเคยเห็นหรือเคยรับประทานมาก่อน เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวปิ้ง สังขยา ฯลฯ พร้อมแล้วเขียนใส่ใบงานเพื่อนำไปสอบถามผู้ปกครองเพิ่มเติมที่บ้าน หลังจากที่ให้นักเรียนกับไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับเมนูของว่าง 
      วันพุธ ครูทบทวนเมนูอาหารพร้อมให้นักเรียนเลือกนำเสนอเมนูของว่างที่ตนเองอยากทำ สำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนนำเสนอเมนูของว่างที่ทำจากข้าวเหนียวมี 3 เมนู คือ ข้าวเหนียวลำไย ข้าวเหนียวปิ้ง และข้าวต้มมัด แล้วร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการทำของแต่ละเมนู พร้อมสรุปเขียนอุปกรณ์ต่างที่ต้องเตรียมมา
           วันพฤหัสบดีครูพูดคุยทบทวนสิ่งที่เตรียมมาในการทำของว่าง และสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการทำของว่าง สำหรับผู้ปกครองอาสาในสัปดาห์นี้ คือ แม่พี่ดิน แม่พี่โชว์ ตาพี่ป๋อ และพ่อพี่หยก ก็จะช่วยดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำของว่างจากข้าวเหนียว ผู้ปกครองและครูก็จะแบ่งกลุ่มดูและนักเรียน นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำของว่างแต่ละเมนูของตนเองตามขั้นตอนต่างๆที่ได้วางแผนร่วมกันไว้ เมื่อทำเสร็จพี่ก็จะแบ่งปันของว่างให้กับน้อง อ.1 ได้ชิมด้วย เมื่อพี่ชิมรสชาติของว่างแต่ละเมนู โดยให้ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของข้าว บอกรสชาติเป็นอย่างไรเกิดจากอะไรบ้าง
          วันศุกร์นักเรียนนำเสนอเมนูของว่างจากที่ได้ร่วมกันทำในสัปดาห์นี้ ครูให้นักเรียนนำเสนอเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุดิบมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการทำ และรสชาติเป็นอย่างไรเพราะอะไร นักเรียนสามารถพูดถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจจากสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทำเองค่ะ
          ได้เรีนยรู้อะไรมากขึ้นเช่นการที่เห็นเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะได้ลงมือทำตัวตนเองทำให้นักเรียนมีความสุขที่อยากเรียนเพราะนักเรียนจะภูมิใจมากที่ได้ทำอะไรด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง อยากลอง อยากรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ นักเรียนจะไม่หยุดการเรียนรู้เพราะความรู้บางอย่างคุณครูยังไม่รู้เลย ก็เรียนรู้ไปกับนักเรียน และได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีีกับผู้ปกครองที่น่ารัก พูดคุยกันได้รับความรักจากผู้ปกครองที่สละเวลามาให้ความรู้กับลูกๆและจะนำสิ่งที่ได้นั้นมาปรับปรุงให้ตัวเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น