Week1
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : กินเป็น อยู่เป็น  ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 (Quarter 3)ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัวระหว่างการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และเกิดฉันทะต่อเรื่องที่อยากเรียนรู้
Week1
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
สร้างแรงบันดาลใจ/สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนชอบทานอาหารอะไรมากที่สุด / เพราะอะไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทำน้ำพริกอ่อง
-
Blackboard Share สิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปขั้นตอนการทำอาหาร
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศบริเวณภายในโรงเรียน
- น้ำพริกอ่อง
- การ์ตูน “พ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจคับโลก”
- อุปกรณ์ทำแซนวิช

วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูนำน้ำพริกอ่อง มาให้นักเรียนชิม แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด “อาหารมีรสชาติเป็นอย่างไร/ นักเรียนคิดว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่ครูนำมาให้ชิม
- อธิบายส่วนผสมพร้อมให้เหตุผล ตามความเข้าใจของตนเอง
- ครูเปิดคลิปการทำน้ำพริกอ่องให้นักเรียนดูแล้วพูดคุยทบทวนอีกครั้ง เกี่ยวกับส่วนผสมและวิธีการทำ
ใช้
นักเรียนสรุปการทำน้ำพริกอ่อง
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง
ครูให้นักเรียนดู “พ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจคับโลก”
แล้วใช้คำถามกระตุ้นต่อ “ มีตัวละครอะไรบ้าง /นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ตูนที่ดู
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นตัวละครจากการ์ตูนที่ดู
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “อาหารที่นักเรียนชอบคือไร/แล้วนักเรียนอยากทำอาหารอะไรเพื่อตัวเอง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ทุกคนอยากทำมากที่สุด
ใช้
สรุปกระบวนการทำอาหาร
วันพฤหัสบดี 1 ชั่งโมง
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน โดยใช้คำถาม “เมนูที่นักเรียนจะทำ คือทำอย่างไร แล้วทำอย่างไร”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำอาหาร
ใช้
นักเรียนลงมือทำอาหารแซนวิชร่วมกัน และแบ่งบันให้กับน้องๆ
วันศุกร์ 1ชั่วโมง
ใช้
สรุปความเข้าในในสัปดาห์ที่ 1 พร้อมนำเสนอชิ้นงาน เป็นรายบุคคล
ภาระงาน
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำอาหาร
- ร่วมกันทำอาหารแซนวิชใส่ที่ตนเองชอบ
 ชิ้นงาน
- สรุปการทำน้ำพริกอ่อง
- ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับตัวละคร
- สรุปกระบวนการทำอาหารแซนวิชความรู้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ปรับตัวระหว่างการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และเกิดฉันทะต่อเรื่องที่อยากเรียนรู้
ทักษะ:
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
- สมารถอธิบายส่วนผสมจากน้ำพริกอ่องที่ได้สังเกต และชิมรสชาติได้
- สามารถออกแบบและวางแผนการปั้นตัวละครที่ชอบการ์ตูนที่ดูได้
- สามารถอธิบายความเข้าใจของตนเอง และสื่อสารให้ครูและเพื่อนเข้าใจได้เกี่ยวกับสิ่งที่ดูได้
- มีความสุขกับการเรียนรู้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

การสังเกตและการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1
ระหว่างวันที่ 26-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2558

วันจันทร์ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมสุนทรียะ
ชื่อกิจกรรม นิทาน

คุณครูจะใช้เพลงเก็บเด็กก่อนเริ่มกิจกรรม  เช่น เพลง ไวหน่อยหนา  ลูกเป็ดสิบตัว ง .งู สุขทุกที

สวัดดีทักทายกันในตอนเช้า ขอเพลงพี่นิทานก่อนฟังนิทานจากคุณครู คุณครูพาร้องเพลงความเกรงใจ

แล้วก็ ให้เด็กดื่มน้ำเข้าห้องน้ำ นอนเป็นพี่ปลาดาวรอคุณครูค่ะ

กิจกรรมจิตศึกษา

ชื่อกิจกรรม จัดสวน

กิจกรรม: จัดสวน
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยนักเรียนนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า พี่ค้อนกับพี่ตะปูสลับที่กัน 10 ครั้ง และใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10
ขั้นกิจกรรม :
*หมายเหตุ ครูได้พานักเรียนเดินสำรวจบริเวณอาคารมัธยมไปจนถึงทุ่งนาของโรงเรียนก่อนกลับมาทำกิจกรรมพัฒนาร่างกาย และสุนทรียะ โดยครูจะให้นักเรียนเลือกเก็บวัสดุธรรมชาติที่ตนเองประทับใจมากที่สุด รวมใส่ไว้ในตะกร้าที่ครูเตรียมไว้ ครูทำหน้าที่ถือตะกร้ามาไว้ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อในช่วงจิตศึกษา
- ครูเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้กลางวงกลมเพื่อให้นักเรียนนำวัสดุธรรมชาติมาจัดวางร่วมกัน และจัดวางวัสดุธรรมชาติที่นักเรียนเลือกเก็บมาไว้ข้างหน้าครูผู้นำกิจกรรม
- ครูใช้คำถามเพื่อแนะนำอุปกรณ์ “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และมีสีอย่างไร”
- ครูอธิบายกิจกรรม และสร้างข้อตกลงร่วมกัน (นักเรียนจะเลือกวัสดุธรรมคนละ
1 ชิ้น เพื่อนำไปจัดวางรวมกันภายในกระดาษที่ครูติดเอาไว้กลางวงกลม)
- ครูเลือกนักเรียนที่พร้อมทีละ 2 คน เพื่อจัดสวนร่วมกันกลางห้อง โดยครูรับไหว้นักเรียนที่ถูกเชิญทุกคน และนักเรียนจะไหว้ขอบคุณก่อนรับอุปกรณ์ข้างหน้าครู

- นักเรียนแลกเปลี่ยนเหตุผลร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเลือกมาทีละคน
- ครูให้ตัวแทน 2 คนช่วยเก็บอุปกรณ์ใส่ตะกร้ามาส่งที่ครูผู้ทำกิจกรรม  
ขั้นจบ
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ         
นอนเป็นพี่ปลาดาว Brain GyLคุณครูแนะนำอุปกรณ์ ว่าพี่ๆเห็นอะไร คล้ายอะไร เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง


คุณครูให้เด็กคนที่น่ารักมาเอา ดอกไม้ ใบไม้ ที่ตนเองชอบ 1 ชนิดไปจัดสวนย่อมที่ตรงกลางห้องเด็กๆช่วยกันจัดสวนย่อมช่วยกันจนครบทุกคน


สวนย่อมที่เด็กๆช่วยกันจัดยอดเยี่ยมมากค่ะ


คุณครูมอบพลังความรักให้พี่หัวใจเราชนกัน


เข้าสู่กิจกรรม PBL 

สัปดาห์แรกเป็นการสร้างแรงให้เด็กคุรครูได้สร้างแรงเกี่ยวกับการทำอาหาร  น้ำพริงอ่องเพื่อเป็นการสร้างแรงให้เด็กได้ชิมก่อนเพื่อสร้างแรง


คุณครูสรุปการชิมว่า เด็กๆคิดว่าน้ำพริกอ่องใส่อะไรบ้าง

พี่หนุน : ใส่หมู 
พี่เป้ : ใส่พริก
พี่แป้ง : ใส่มทะเขือเทศคุณครูก็ได้เปิดคลิป VDO การทำน้ำพริกอ่องให้เด็กได้เห็นว่าวิธีการทำ ทำอย่างไรบ้าง


คุณครูและเด็กร่วมกันสรุปหลังจากดูคลิป


คุณครูให้เด็กๆด้ทำใบงาน แตก web
เด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมมาากค่ะให้ซุปเปอร์ยอดเยี่ยมเลยค่ะ

วันอังคารที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2535

กิจกรรมสุนทรียะ

ชื่อกิจกรรม เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์

คุณครูร้องเพลงเก็บเด็ก เช่น สุขทุกที่ ไก่ เป็ด นาฬิกา แมว  เต่า ดอกลันทม เป็นต้น 
คุณครูทบทวนวันที่  เดือน ปี และพี่มอนิเตอร์นำแล้วกล่าวทักทายคุณครูและเพื่อน
ให้พี่มอนิเตอร์และให้คนที่น่ารักออกมาเคลื่อนไหวร่างการด้วยการตีกลองงตามจังหวะเสียงของกอง และให้เด็กๆทำพร้อมกันอย่งตั้งใจค่ะคุณครูน้องรอรับพี่อนุบาล 2 คุณครูอุ้มรอรับน้องอนุบาล 1 

กิจกรรมจิตศึกษา 


กิจกรรม: รูปร่างที่เปลี่ยนไป
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยนักเรียนนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก พร้อมฟังพี่นิทานเด็กน้อยชังจินตนาการ ที่สามารถมองสิ่งต่างๆรอบตัว
ให้เชื่อมโยงกับรูปร่างรูปทรงของเรขาคณิตเป็นเวลา
5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า พี่งูใหญ่กับพี่สุนัขจิ้งจอกสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเล่าในช่วง
Body scan เรื่อง “เด็กน้อยชังจินตนาการ” โดยใช้คำถาม “ในช่วง Body scan ใครได้ยินอะไรบ้าง / มีลักษณะเหมือนกับอะไร”
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงสิ่งใด /เพราะเหตุใด” พร้อมทั้งอธิบายการต่อเติมรูปเรขาคณิตตามจินตนาการโดยใช้สีไม้
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปเรขาคณิต 1 รูปที่แตกต่างกันให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น และสีไม้ 1 แท่ง นักเรียนรับ-ส่งด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนส่งอุปกรณ์ไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- นักเรียนลงมือต่อเติมรูปเรขาคณิตตามจินตนาการโดยใช้สีไม้
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองร่วมกันทีละคน
- ครูให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ใส่ในตะกร้าส่งต่อพร้อมกันทั้งสองด้าน
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน

- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายรอเพื่อน

ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษา

เด็กกอดเพื่อมอบพลังความรักให้พี่หัวใจเราชนกัน 

เข้าสู่บทเรียน PBL

ครูครูสร้างแรงให้เด็กดูการ์ตูน การทำอาหาร จากเรื่อง พ่อครัวตัวจิ๋ว หัวใจคับโลก
คุณครูให้เด็กปั้นดินน้ำมัน จากตัวละครที่ได้ดูว่ามีตัวอะไรบ้าง

ตอนเช้าเด็กเรียนวิชา ภาษาไทย 

ตอนบ่าย เด็กเรียนภาษาอังกฤษ
เด็กตั้งใจเรียนมากค่ะ เยี่ยมมากค่ะ

วันพุธที่ 28 เดือน ตุลาคม พ. ศ  2558

ชื่อกิจกรรม  เกมการกีฬาคุณครูร้องเพลงเก็บเด็กก่อนทำกิจกรรม


คุณครูพาเด็กเล่นเกมนายพรานยิ่งนกคุณครูให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างการและฝึกกล้ามเนื้อมือและตา ให้เด็กรับลูกบอลที่คุณครูส่งให้ได้และเด็กๆก็รับได้เด็กตั้งใจทำกิจกรรมมากค่ะ

กิจกรรมจิตศึกษา

กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อสลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ในทุกๆเช้าพี่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างมาให้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของเราเอง เราจะขอบคุณพระอาทิตย์พร้อมกัน (ท่าไหว้พระอาทิตย์) แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวต่อไปให้เข้ากับท่าโยคะท่าอื่นๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (ท่าต้นไม้/เก้าอี้
2 ขา/เก้าอี้ 1 ขา/เครื่องบิน/เต่า/หงส์/จระเข้/งูใหญ่/ธนู/ปลาดาว)
- นักเรียนนอนในท่าปลาดาว แล้วพักผ่อนร่างกาย
5 นาที
- ครูพานักเรียนกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยการเคาะ และนวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน

- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ

ภาพประกอบกิจกรรม โยคะ
เข้าสู่การเรียนรู้PBLพี่อนุบาล2 และน้องอนุบาล 1 มาเรียนรู้เรื่องผักร่วมกันค่ะ คุณครูสอนเรื่องการเจริญเติบโตของถั่วและ

ส่วนประกอบของถั่วงอกว่ามีอะไรบ้าง และคุณครูก็ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง คุณครุให้ใบงาน

ทำการเจริญเติบโตของถั่งงอกและส่วนต่างๆของถั่งงอกว่ามีอะไรบ้างและเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมและทำ

ใบงานด้วยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมสุนทรียะ

ชื่อกิจกรรม  เคลื่อนไหวประกอบเพลงการศึกษา


คุณครูร้องเพลงเก็บเด็กก่อน เพลง ไวหน่อยหนา แมงมุม สุขทุกที เป็นต้น

ไหว้ทักทายกันคุณครูและเด็กเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไว


พี่และน้องจะรอไหว้รับเพื่อนที่หน้าห้องก่อนเข้าไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำ

กิจกรรมจิตศึกษา


กิจกรรม: เคาะจังหวะ
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยนักเรียนนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้า-ออก เป็นเวลา 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :       
- ครูเตรียมไม้บล็อกให้เท่ากับจำนวนครูและนักเรียน แล้วแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูอธิบายการเคาะจังหวะไม้บล็อก (
1 2 3 /ให้ ไม่ ให้) โดยทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู และสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูแจกบล็อกไม้ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชิ้น นักเรียนรับ – ส่งด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนส่งอุปกรณ์ไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- ครูพานักเรียนเคาะจังหวะ
1 2 3 แบบมีเสียงนับ 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน ไม่มีเสียงนับ 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน
- ครูพานักเรียนเคาะจังหวะ ให้ ไม่ ให้ แบบมีเสียง
1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน ไม่มีเสียง 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ

ภาพกิจกรรมจิตศึกษา


เด็กตั้งใจเคาะเป็นจังหวะมากค่ะ และเด็กก็ชอบกิจกรรมนี้มากค่ะซุปเปอร์ยอดเยี่ยมมากค่ะ


เด็กรับพลังความรักให้พี่หัวใจเราชนกัน

เข้าสู่บทเรียน PBL 
คุรครูให้เด็กคิดการทำแซนวิชว่าจะทำแซนวิชใส่อะไรบ้าง เด็กก็บอกว่า เช่น ใส่ใสกรอก  หมูหยอง ใบเตย บูลเบอรี่ สตอเบอรี่  นม  ทูน่า


คุณครูและเด็กก็ได้ร่วมกันทำแซนวิชที่เด็กๆได้คิดไส้ไว้แล้ว เด็กตั้งใจทำมากค่ะ


เด็กก็ได้ชิมไส้ที่เด็กๆช่วยกันคิด เด็กบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ

คุณครูสรุปและให้เด็กทำใบงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 1 เด็กตั้งใจมากให้ซุปเปอร์ยอดเยี่ยมค่ะ


ตอนบ่ายเด็กเรียนภาษาอังกฤษ
สิ่่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 1 ใน Q 3 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ เด็กจะได้เรียนในเรื่อง อาหาร และจะสร้างแรงให้เด็กก่อนใน

สัปดาห์แรกและครูและเด็กก็จะช่วยกันตั้งชื่อหน่วย เด็กก็ได้เดินสำรวจธรรมชาติรอบๆโรงเรียนของเราว่า

มีผักอะไรบ้างที่จะนำมาประกอบอาหารได้และเพื่อเป็นการสร้างแรงให้เด็กด้วยค่ะ และในสัปดาห์นี้ได้

เรียนรู้ต่างๆมากขึ้นเข้าใจว่าเด็กนั้นต้องการความเอาใจใส่มากที่สุด และทุกการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีความ

หมายและนั้นคือก้าวแรกของการเรียนรู้ที่เด็กจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความหมายในทุกกิจกรรม 

และได้รู้ว่าเด็กนั้นที่จริงถึงเด็กจะเล่นบ้างในตอนเรียนหนังสือแต่นั้นคือเด็กได้เรียนรู้แล้วว่าต้องทำ

อย่างไรบ้าง ในตอนเรียนหนังสือ เล่นบ้างฟังบ้างตามภาษาของเด็ก และถ้าเราให้เด็กได้เล่นได้เรียนรู้

ผ่านการเล่นจะเป็นการพัฒนาเด็กที่ดีที่สุด เด็กจะได้เรียนรู้มากกว่าการที่เด็กไมาได้เล่นเลย และการที่จะ

เก็บเด็กไม่ได้ง่ายเลย แต่ทุกคนก็มีเทคนิควิธีการเก็บเด็กของแต่ละคน และดิฉันก็จะเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ให้มากที่สุดค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น