Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากข้าวได้หลากหลาย
Week7
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
อาหารจากข้าว
Key  Questions :
- ข้าวแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร / มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกับพืชชนิดอื่นอย่างไร?
- นักเรียนจะนำข้าวมาทำเป็นอาหารอะไรได้บ้าง
- นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนผสมอะไรอีกที่ใช้ในการทำอาหารของตนเอง?
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารของนักเรียนมีอะไรบ้าง/ใครจะช่วยเตรียมได้บ้าง
?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบที่มี
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ข้าว
- อุปกรณ์ในการทำอาหารจากข้าววันจันทร์ 1 ชั่งโมง
ชง
- ครูนำข้าวชนิดต่างๆมาให้นักเรียนดู เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล ข้าวเหนียว
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ข้าวแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร / มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกับพืชชนิดอื่นอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
การใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของแต่ละชนิด
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียว
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “
นักเรียนจะนำข้าวแต่ละชนิดไปทำอาหารอะไรได้บ้าง
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำอาหาร
ใช้
นักเรียนวาดภาพและเขียนชื่อลงในสมุด แล้วกลับไปสอบถามผู้ปกครองว่าสามารถนำข้าวแต่ละชนิดไปทำอาหารอะไรได้บ้าง
วันพุธ 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะทำอาหารจากข้าวแต่ละชนิดอย่างไร”
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำอาหาร เมนูต่างๆ เพื่อเลือกมาทำในวันต่อไป
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหารจากข้าวแต่ละชนิด
ใช้
นักเรียนแบ่งกันรับผิดชอบนำอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหาร แล้วเขียนลงในสมุด เพื่อนำไปเตรียมเป็นการบ้าน
วันพฤหัสดี 1 ชั่วโมง

ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทำอาหารจากข้าวตามที่วางแผนไว้เป็นกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่มๆละ 6-7 คน
เชื่อม
 ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสรุปการทำอาหารจากข้าว
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 7 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นำเสนอชิ้นงานเป็นกลุ่ม
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวมาทำเป็นอาหาร
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของข้าว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูอาหารที่ทำจากข้าว
- ประกอบอาหารจากข้าว
ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนชื่อเมล็ดข้าว
- สรุปการทำอาหารจากข้าว
ความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากข้าวได้หลากหลาย
ทักษะ
:
- สมารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยรู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเอง
- สามารถออกแบบและวางแผนเมนูง่ายๆจากข้าวได้                   
- สามารถนำเสนอชิ้นงานให้ครู และเพื่อนๆเข้าใจได้
- มีความสุขกับการเรียนรู้
- สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางกายบอกลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ ของข้าวได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
การสังเกตและการทำกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 7-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

วันอังคารที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา

เป้าหมาย
- มีสติ
- จดจ่อ
- สร้างสรรค์
-จินตนาการ

กิจกรรม: ลวดมหัศจรรย์
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า พี่เรณูกับก่อหญ้า1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถามว่าเห็นอะไรบ้าง/คล้ายกับอะไรบ้าง/นำไปใช้อะไรบ้าง
 - ครูให้คนที่น่ารักมารับอุปกรณ์ ลวดกำมะหยี่คนละ 1 เส้น
 - ครูให้นักเรียนช่วยกันแปลงร่างลวดกำมะหยี่เป็นพยัญชนะตัวไหนก็ได้ และครูก็ให้นักเรียนแปลงร่างเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อเล่นของตัวเอง
 - คุณครูใช้คำถามนักเรียนแต่ละคนว่าอักษรตัวแรกของนักเรียนคือพยัญชนะตัวอะไร/แล้วคล้ายกับอะไร/นำไปใช้อะไรได้บ้าง
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน

- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน 
สื่อ/อุปกรณ์

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ลวดกำมะหยี่สีต่างเช่น สีเขียว สีแดง สีชมพู่  สีเหลือง เป็นต้น

ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษากอดเพื่อมอบพลังความรักให้พี่หัวใจเราชนกัน

เข้าสู่กิจกรรม PBL

ในสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียน เข้าสู่บทเรียนเรื่อง อาหารที่ทำจากข้าว วันจันทร์คุณครูเลยนำข้าเจ้า 

กับข้าวเหนียวมาให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มีสีแตกต่างกัน

อย่างไร มีกลิ่นเป็นอย่างไรบ้างและให้นักเรียนชิมข้าวเจ้า กับข้าวเหนียวมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง

เรียน วิชา ภาษาไทย 

คุณครูจะเล่านิทานเรื่อง พระราชาบนดาวสีเขียว และคุณครูก็จะให้นักเรียนสะกดและอ่านตามครูก่อนจาก

นั้นก็ให้นักเรียนอ่านเอง และให้นักเรียนจับคู่ทำใบงานที่คุณครูแจกให้ ใบงานครูก็จะให้วาดรูปนิทานตาม

จินตนาการของเด็กเกี่ยวกับนิทานเรื่อง พระราชาบนดาวสีเขียว และต้องวาดรูปให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

หน้าที่ตนเองได้ วาดรูปและตกแต่งให้สวยงาม

เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ

นักเรียน เข้าสู่บทเรียนเรื่อง ส้มตำ และเรียนคำศัพท์ ส่วนประกอบของเมนูส้มตำ

วันพุธที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ  2558


กิจกรรม จิตศึกษา

เป้าหมาย
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเอง

กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym : แตะสลับร่างกายโดยนับต่อจากคุณครู 1-10 ครั้ง กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan นอนเป็นพี่ปลาดาว
 ขั้นสรุป
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน 
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษา
เข้าสู่กิจกรรม PBL
วันพุธคุณครูและนักเรียนร่วมกันคิดเมนูที่ทำจากข้าว นักเรียนก็เลือกทำ ข้าววจี้ ข้าวมันไก่ ข้าวต้ม และ

คุณครูก็ให้ทำใบงานนักเรียนตั้งใจทำใบงานมาก ยอดเยี่ยมมากค่ะ

เรียนวิชา คณิตศาสตร์ 

ครอบครัวตัวเลข 1-16
นักเรียนตั้งใจทำใบงานมากและนักเรียนก็ได้ฝึกคิดด้วยว่าตัวเลขตัวไหนที่จะสามารถนำไปใช้เป็น

ครอบครัวตัวเลขอื่นได้ด้วย ยอดเยี่ยมมากค่ะ

วันศุกร์ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
เป้าหมาย
-กำกับสติ
- จินตนาการ
-คิดเชื่อมโยง
กิจกรรม: เล่านิทาน
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกายโดยนับต่อจากคุณครู 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทาน/เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนิทาน ปลา
7 ตัว
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทาน/เรื่องราวที่ครูเล่า เช่น ในนิทานที่ครูเล่ามีใครบ้าง? เกิดอะไรขึ้นกับตัวละคร/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ขั้นจบ :
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า พี่เรณูกับก่อหญ้า1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
สื่อ/อุปกรณ์
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่า/นิทาน
ภาพประกอบกิจกรรมจิตศึกษา

เข้าสู่กิจกรรม PBL 

วันศุกร์วันนี้คุณครูได้ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาทำอาหารในเมนูข้าว โดยคุณครูจะแบ่งนักเรียนเป็น 3

 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มข้าวจี้ กลุ่มข้าวมันไก่ กลุ่มข้าวต้ม และมีผู้ปกครองมาร่วมทำกับนักเรียนด้วยค่ะ

กลุ่ม ทำเมนู ข้าวจี้


กลุ่ม ทำเมนู ข้าวต้ม


กลุ่มทำเมนู ข้าวมันไก่นักเรียนและผู้ปกครองและคุณครูก็ได้ร่วมกันทำเมนูข้าวจนเสร็จ ยอดเยี่ยมมากค่ะนักเรียนก็ได้ชิมรสชาติเมนูอาหารที่ทำจากข้าวอย่างเอร็ดอร่อย

เรียนวิชา ภาษาไทย


เรียนวิชา คณิตศาสตร์
คุณครูสอนเรื่อง ครอบครัวตัวเลข 17 ครูก็ให้ทำใบงานนัเรียนตั้งใจทำมากค่ะ ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ใบงาน PBL
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ 7


ในสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียน เข้าสู่บทเรียนเรื่อง อาหารที่ทำจากข้าว วันจันทร์คุณครูเลยนำข้าเจ้า 

กับข้าวเหนียวมาให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มีสีแตกต่างกัน

อย่างไร มีกลิ่นเป็นอย่างไรบ้างและให้นักเรียนชิมข้าวเจ้า กับข้าวเหนียวมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง

วันพุธคุณครูและนักเรียนร่วมกันคิดเมนูที่ทำจากข้าว นักเรียนก็เลือกทำ ข้าววจี้ ข้าวมันไก่ ข้าวต้ม และ

คุณครูก็ให้ทำใบงานนักเรียนตั้งใจทำใบงานมาก ยอดเยี่ยมมากค่ะวันศุกร์วันนี้คุณครูได้ให้นักเรียนเตรียม

ปกรณ์มาทำอาหารในเมนูข้าว โดยคุณครูจะแบ่งนักเรียนเป็น 3กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มข้าวจี้ กลุ่มข้าวมันไก่ 

กลุ่มข้าวต้ม และมีผู้ปกครองมาร่วมทำกับนักเรียนด้วยค่ะ   ได้เรียนรู้เรื่องการสอนแบบบรูณาการณ์ PBL 

ว่ามีขั้นตอนและวิธีการสอนอย่างไรเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น